ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ – ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

30ਨਵੰ.06

pshive2.gif
ਪੇਸ਼ ਨੇਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਕੁਛ ਗੀਤ

ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਨਾਯਾ.

ਮਾਯੇ ਨੀ ਮਾਯੇ
ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਨਾਯਾ
ਓਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ
ਓਦੇ ਪੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰ
ਤੇ ਓ ਚੋਗ ਚੁਗੇਂਦਾ ਆਯਾ.
ਇਕ ਓਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਧੁਪ ਤਿਖੇਰੀ
ਦੁਜਾ ਮਹਕਾਂ ਦਾ ਤਿਰਹਾਯਾ
ਤੀਜਾ ਓਦਾ ਰਂਗ ਗੁਲਾਬੀ
ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਯਾ.
ਇਸ਼੍ਕੇ ਦਾ ਇਕ ਪਲਂਗ ਨਵਾਰੀ,
ਅਸਾਂ ਚਾਨੰਨਿਯਾਂ ਵਿਚ ਡਾਯਾ
ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਲੀ
ਉਸ ਪੈਰ ਜਾਂ ਪਲਂਗੇ ਪਾਯਾ.
ਦੁਖਣ ਮੇਰੇ ਨੈਨਾਂ ਦੇ ਕੋਯੇ
ਵਿਚ ਹਾਡ਼੍ਅ ਹਂਜੁਆਂ ਦਾ ਆਈਯਾ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਈ ਵਿਚ ਸੋਚਾਂ
ਉਸ ਏ ਕਿ ਜੁਲ੍ਮ ਕਮਾਯਾ.
ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਨੀ ਵਟਣਾ
ਅਸਾਂ ਮਲ ਮਲ ਓਸ ਨਵ੍ਹਾਯਾ
ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਚੀਂਗਾਂ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਥ ਗਯਾ ਕੁਮ੍ਹਲਾਯਾ.
ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਾਂ ਤਾਂ ਓ ਖਾਂਦਾ ਨਾਹੀ
ਓਨ੍ਹੁਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਂਸ ਖਵਾਯਾ
ਇਕ ਉਡਾਰੀ ਐਸੀ ਮਾਰੀ
ਓ ਮੁਡ਼੍ਅ ਵਤਨੀ ਨਾ ਆਯਾ.
ਓ ਮਾਯੇ ਨੀਂ
ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਨਾਯਾ
ਓਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ
ਓਦੇ ਪੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰ
ਤੇ ਓ ਚੋਗ ਚੁਗੇਂਦਾ ਆਯਾ.

ਉਧਾਰਾ ਗੀਤ

ਸਾਂਨੂਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ,
ਇਕ ਅਦ ਗੀਤ ਅਧਾਰਾ ਹੋਰ ਦੇਯੋ.
ਸਾਡੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆੱਗ,
ਅਂਗਾਰਾ ਹੋਰ ਦੇਯੋ.
ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮ੍ਰੇ
ਸਾਰਾ ਦਰ੍ਦ ਹਂਡਾ ਬੈਠਾ,
ਸਾਡੀ ਜੋਬਨ ਰੁਤ ਲਈ,
ਦਰ੍ਦ ਕੁਂਆਰਾ ਹੋਰ ਦੇਯੋ.

ਉਮ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ

ਉਮ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ
ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਗੀਤਾ ਵੇ ਚੁਂਜ ਭਰੀਂ.
ਭਲਕੇ ਨਾ ਰਹਨੇ
ਪੀਡ਼੍ਆ ਦੇ ਚਾਨਨ
ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਹਂਸ ਸਰੀਂ
ਗੀਤਾ ਵੇ ਚੁਂਜ ਭਰੀਂ.
ਗੀਤਾ ਵੇ ਉਮ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਛਲਿਯੇ
ਪਲ੍ਛਿਨ ਭਰ ਸੁਕ ਜਾਂਦੇ
ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਪਾਨੀ ਪੀ ਲੈ ਵੇ ਅਡ਼੍ਇਯਾ
ਅਨਚਾਹਿਯਾਂ ਫਿਟ ਜਾਂਦੇ
ਭਲਕੇ ਨ ਸਾਨੂਂ ਦਈਂ ਵੇ ਉਲਮਡਾ
ਭਲਕੇ ਨ ਰੋਸ ਕਰੀਂ
ਗੀਤਾ ਵੇ ਚੁਂਜ ਭਰੀਂ.
ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਹਂਸ
ਸੁਨੀਂਦੇ ਵੇ ਲੋਭੀ
ਦਿਲ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਗਾਂਦੇ
ਇਹ ਬਿਰਹੋਂ ਰੁਤ ਹਂਜੂ ਚੁਕਦੇ
ਚੁਕਦੇ ਤੇ ਉਡ ਜਾਂਦੇ
ਐਸੇ ਉਡਦੇ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ
ਮੁਡ਼੍ਅ ਨਾ ਆਣ ਘਰੀਂ
ਗੀਤਾ ਵੇ ਚੁਂਜ ਭਰੀਂ.
ਗੀਤਾ ਵੇ ਚੁਂਜ ਭਰੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਸੋਨੇ ਚੁਂਜ ਮਢ਼੍ਆਵਾਂ
ਮੈਂ ਚਂਦਰੀ ਤੇਰੀ ਬਰਦੀ ਥੀਂਵਾਂ
ਨਾਲ ਥੀਏ ਪਰਛਾਂਵਾਂ
ਹਾਡ਼੍ਆਈ ਵੇ ਨਾ ਤੂਂ ਤਿਰਹਾਯਾ
ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮਰੀਂ
ਗੀਤਾ ਵੇ ਚੁਂਜ ਭਰੀਂ.

ਮਾਯੇ ਨੀ ਮਾਯੇ

ਮਾਯੇ ਨੀ ਮਾਯੇ
ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿਚ
ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਰਡ਼੍ਅਕ ਪਵੇ
ਅੱਦੀ ਅੱਦੀ ਰਾਤੀ ਉਠ
ਰੋਣ ਮੋਯੇ ਮਿਤਰਾਂ ਨੂਂ
ਮਾਯੇ ਸਾਨੂਂ ਨੀਂਦ ਨ ਪਵੇ.
ਭੇਂ ਭੇਂ ਸੁਗਂਧਿਯਾਂ ਚ
ਬਣਾ ਫੇਹੇ ਚਾਨੰਨੀ ਦੇ
ਤਾਂਵੀ ਸਾਡੀ ਪੀਡ਼੍ਅ ਨ ਸਵੇ
ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਮੇਂ
ਕਰਾਂ ਜੇ ਟਕੋਰ ਮਾਯੇ
ਸਗੋਂ ਸਾਹਣੁ ਖਾਣ ਨੂਂ ਪਵੇ.
ਆਪੇ ਨਿ ਮੈਂ ਬਾਲਡ਼੍ਈ
ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਪ ਮੱਤਾਂ ਜੋਗੀ
ਮਾੱਤ ਕੇਡ਼੍ਆ ਏਸ ਨੂਂ ਦਵੇ
ਆਖ ਸੂਂ ਨਿ ਮਾਯੇ ਇਹਨੂਂ
ਰੋਵੇ ਬੁਲ ਚਿਥ ਕੇ ਨੀ
ਜਗ ਕਿਤੇ ਸੁਨ ਨ ਲਵੇ.
ਆਖ ਮਾਯ੍ਰੇ ਅੱਦੀ ਅੱਦੀ
ਰਾਤੀਂ ਮੋਯੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਦੇ
ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ
ਮਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਯਾਂ ਪਿਛੇ
ਜਗ ਏ ਸਡ਼੍ਇਕਰਾ ਨੀ
ਗੀਤਾਂ ਨੁਂ ਵੀ ਚਂਦਰਾ ਕਵੇ.

ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਓ ਹਾਲ

ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਓ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ
ਸਾਡਾ ਨਦਿਯੋਂ ਵਿਛਡ਼੍ਏ ਨੀਰਾਂ ਦਾ
ਸਾਡਾ ਹਂਜ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਯਾਂ ਦਾ
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਲਯਾਂ ਦਿਲ੍ਗੀਰਾਂ ਦਾ.
ਸਾਣੂਂ ਲਖਾਂ ਦਾ ਤਨ ਲਭ ਗਯਾ
ਪਰ ਇਕ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨ ਮਿਲਯਾ
ਕ੍ਯਾ ਲਿਖਯਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸੀ
ਹਥਾਂ ਦਿਯਾਂ ਚਾਰ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ.
ਤਕਦੀਰ ਤਾਂ ਅਪਨੀ ਸੌਂਕਣ ਸੀ
ਤਦਬੀਰਾਂ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਹੋਈਯਾਂ
ਨਾ ਝਂਗ ਛੁਟਿਯਾ, ਨ ਕਾਣ ਪਾਟੇ
ਝੁਂਡ ਲਾਂਘ ਗਿਯਾ ਇਂਜ ਹੀਰਾਂ ਦਾ.
ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣੀਂਦੇ ਨੇ
ਨਾਲੇ ਕਾਫਿਰ ਆਖ ਸਦੀਂਦੇ ਨੇ
ਮੈਂ ਦਰ੍ਦ ਨੂਂ ਕਾਬਾ ਕਹ ਬੈਠਾ
ਰਬ ਨਾਂ ਰਖ ਬੈਠਾ ਪੀਡਾਂ ਦਾ.

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ


54 Responses to “ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ – ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ”

 1. Whats up buddy.

  Thanks for visiting my blog. I’d love to read your blog but unfortunately I am unable to read Shahmuki and/or Gurmuki Punjabi. Please keep visiting my blog! Thanks.

  -Mast Malang

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 2. shiv kumar de geetan da ki kehna o mahan writer si .us varga koi hor nahi jamna

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 3. 5 sonu jasso majaria949265993

  shiv da dard vss dee gitan wicho samaj aunda hai,he was a graet writer we miss him a lot

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 4. 6 MAYA

  You are right Shally

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 5. 7 naresh madaan

  excellent, as already expressed, shiv was the ever best writer of punjab. his expression and wording is having excellent expression.

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 6. 8 singh

  Bhai sahib ji…….Ehe tusa hindi wich Translate kio kita???…Jo maza original(punjabi) wich hei….oho transaltions wich nahi.

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 7. i like info abt shiv.i like his every creation.he was damm good.ohede warga punjabi boli nu samajan wala putt sadian bad janam lenda hain………….

  “we
  miss
  u

  s h i v

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 8. 10 inder arora

  i love shiv

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 9. 11 Ashok behal

  i love shive

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 10. 12 manav sandhu

  dard da koi antt nai a, j hai te shiv kumar batalvi de geetan tak seemat hai

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 11. 13 sunil

  asi labhde thakjange pr labhna ni yaro koi hor shiv kumar batalvi jiha birha da sultan

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 12. sb vadiya c phela aj nalo

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 13. ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਓ ਹਾਲ

  ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਓ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ
  ਸਾਡਾ ਨਦਿਯੋਂ ਵਿਛਡ਼੍ਏ ਨੀਰਾਂ ਦਾ
  ਸਾਡਾ ਹਂਜ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਯਾਂ ਦਾ
  ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਲਯਾਂ ਦਿਲ੍ਗੀਰਾਂ ਦਾ.
  ਸਾਣੂਂ ਲਖਾਂ ਦਾ ਤਨ ਲਭ ਗਯਾ
  ਪਰ ਇਕ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨ ਮਿਲਯਾ
  ਕ੍ਯਾ ਲਿਖਯਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸੀ
  ਹਥਾਂ ਦਿਯਾਂ ਚਾਰ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ.
  ਤਕਦੀਰ ਤਾਂ ਅਪਨੀ ਸੌਂਕਣ ਸੀ
  ਤਦਬੀਰਾਂ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਹੋਈਯਾਂ
  ਨਾ ਝਂਗ ਛੁਟਿਯਾ, ਨ ਕਾਣ ਪਾਟੇ
  ਝੁਂਡ ਲਾਂਘ ਗਿਯਾ ਇਂਜ ਹੀਰਾਂ ਦਾ.
  ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣੀਂਦੇ ਨੇ
  ਨਾਲੇ ਕਾਫਿਰ ਆਖ ਸਦੀਂਦੇ ਨੇ
  ਮੈਂ ਦਰ੍ਦ ਨੂਂ ਕਾਬਾ ਕਹ ਬੈਠਾ
  ਰਬ ਨਾਂ ਰਖ ਬੈਠਾ ਪੀਡਾਂ ਦਾ.

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 14. nai jamna koi lla shiv varga jine dita ik nava rang likhan nu

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 15. 17 Bharat Bhushan Malout

  he is good writer i am big fan of you

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 16. 18 Jagdeep Rathrian Malout

  I Love Shiv Kumar

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 17. 19 KARANJIT SINGH

  shiv kumar batalvi je tu ajj hunda taan tera punjab ajj ena dukhi na hunda kyo k sara gham tu geeta ch lai auna c te dard vandiya jana c.

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 18. 20 jyoti

  hi can you please explain the meaning of “na jhang chuttiya, na kan patte, jhund lagh gaya inj heeran da…” thanks for posting this..shiv kumar ji is one of my favorite writers

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

  • jyoti g i m from punjab,,apne likha hai k SHIV KUMAR G apke favorite writer hai,,agar apne unki likhi hui sayri samjhani hai toh plz mere no par call kare,,my no is 09316902165……..apne jo pucha hai woh mai apko batata hu,,,,,,,yeh laine HEER RANJHE par likhi hai …..(jhang) heer k gao ka nam hai……
   (patte) ka matlab farna hota hai or (jhund) ka matlab ekathe hona hota hai…..so apne agar SHIV k bare sab kuch janna hai toh plz call me….

   ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 19. shiv only birha da sultan hi nahi c sago sade virse da sultan hai

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 20. 23 sonu2516

  22 sahi gall a he was a grate writer we will never for get him

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 21. 24 ranpal singh

  shiv is a romantic poet of punjabi.

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 22. 25 surinder bains

  …indeed he was great…..just like keats in english literature…

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 23. 26 paramjeet marjana

  shiv is great

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 24. 27 Harman Saini

  Hum mittti k ashiyane hi banate gaye ,
  bana-bana kar phir unko mitate gaye ,
  hume koi bhi apna na bana saka ,
  ek hum he the jo har ek ko apnate gye…

  Koi jit lainda bazi gallan char karke, Kayi jit jande lareyaan da vapar karke. J kismat to bina kujh mil janda, Fer kiven har jande asin sacha pyar karke….

  Aukha langda waqt vichore da,bina sajjan gujara kon kare,duniya to kinara ho sakda,sajjna to kinara kon kare, 1 din hove ta lang jave,sari umr gujara kon kare.

  Kade Tutte Na DIL’ PYAR’ karan walian da.
  Eh ta Sohne Sajna de Sahare ne.
  Ki hunda DUKH’ Tuttne da Puch Ambraa ton, Jisdi HIK’ to Tuttde Taare ne.

  Sukey fula de kitaba ch nishan reh jande ne,kitaba vich kinney paigam reh jande ne,bhul skdi hai pehli mulakat aksr,yad sb nu aakhri slam rh jande ne.
  @

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 25. 28 Harman Saini

  Us waqt dil kitna majboor hota hai,jab koi kisi ki yadon mein chur hota hai,PYAAR kya hai pata tab chalta hai, jab koi nigahon se bahut door hota hai.@

  SHIV KUMAR BATALVI-
  Thokar lage tainu v kise di mohabbat di, tad mohabbat meri da tainu ehsaas hove, tad tu mange dil sada, par tere kadma ch MERI LAASH hove.

  Harman Saini no is 9041791781

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 26. 30 Harman Saini

  sainiharman8@yahoo.com

  Dil k dard ko chupana kitna muskil hai, tut k muskrana kitna mushkil hai, kisi k sath dur tk jao aur fir dekho akele laut k ana kitna muskil hai.

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 27. 31 Diljit Singh

  Shiv da dukh kudiyan krke jameya, par ohne dukh nu hi apna leya. Apne te loka de dukha te nirasha baare rajj k likheya..

  Shiv di Shelly Alag-Alag te Kamal di hai..

  Jyada toh jyada dhian nal padho te socho..

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 28. I love shiv k.
  waqt se pehle jab aapne chod jaate hai,
  dil main dard akhon main aansu chod jate hai,
  vadaa mushkil hota hai jeena uske bina,
  hum fir bhi uski yaadon ke sahare jiye jate hai |

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 29. jal jeaga sb kuch mere jism k sath sath….
  rah jeaga ek dil…..
  kyo k usme teri yad jo baki hai…..SHIV

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 30. tu sanu dost samjeya tere ute badda mann ve jha reh hasda tere dukh sanu lag jan ve

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 31. 35 jatindermaan

  ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਓ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ
  ਸਾਡਾ ਨਦਿਯੋਂ ਵਿਛਡ਼੍ਏ ਨੀਰਾਂ ਦਾ
  ਸਾਡਾ ਹਂਜ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਯਾਂ ਦਾ
  ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਲਯਾਂ ਦਿਲ੍ਗੀਰਾਂ ਦਾ.
  ਸਾਣੂਂ ਲਖਾਂ ਦਾ ਤਨ ਲਭ ਗਯਾ
  ਪਰ ਇਕ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨ ਮਿਲਯਾ
  ਕ੍ਯਾ ਲਿਖਯਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸੀ
  ਹਥਾਂ ਦਿਯਾਂ ਚਾਰ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ.
  ਤਕਦੀਰ ਤਾਂ ਅਪਨੀ ਸੌਂਕਣ ਸੀ
  ਤਦਬੀਰਾਂ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਹੋਈਯਾਂ
  ਨਾ ਝਂਗ ਛੁਟਿਯਾ, ਨ ਕਾਣ ਪਾਟੇ
  ਝੁਂਡ ਲਾਂਘ ਗਿਯਾ ਇਂਜ ਹੀਰਾਂ ਦਾ.
  ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣੀਂਦੇ ਨੇ
  ਨਾਲੇ ਕਾਫਿਰ ਆਖ ਸਦੀਂਦੇ ਨੇ
  ਮੈਂ ਦਰ੍ਦ ਨੂਂ ਕਾਬਾ ਕਹ ਬੈਠਾ
  ਰਬ ਨਾਂ ਰਖ ਬੈਠਾ ਪੀਡਾਂ ਦਾ.

  jatindermaan m.a.punjabi

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 32. Very nice i miss shiv kumar batalavi

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 33. 37 paras

  shiv tu mainu meriyan rahan to bhatka dita te teriyan kavitawa mainu pyar karna sikha dita

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 34. 38 Amritpal Singh

  shiv tu mainu meriyan rahan to bhatka dita te teriyan kavitawa mainu pyar karna sikha dita Pyar ta kita par pyar ne hi dukra dita shiv diya kavita ne menu gama vich jina sikha dita i miss yoy shiv

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 35. 39 gurmeet s virk khera

  i love shivkumar,shiv gam a samudar ci

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 36. i love shivkumar
  shiv ek sarb ci
  shiv ek gam ci
  shiv ek geet ci

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 37. 41 Diljit Singh

  ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਫ਼ਾਸੀ’ ਪੜੋ

  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ..।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉ..।

  ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵੀ..।

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 38. 42 Diljit Singh

  ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਫ਼ਾਸੀ’ ਪੜੋ

  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ..।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉ..।

  ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵੀ..।

  ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 39. 43 Diljit Singh

  ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਫ਼ਾਸੀ’ ਪੜੋ

  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ..।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉ..।

  ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵੀ..।

  ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 40. dukan mere akhan de koye, te wich harr hanjua da aaya. Shiv is a God gift to Punjabi prose.

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 41. 45 paras

  shiv tu mainu meriyan rahan to bhatka ditta te teriyan kavitawan mainu npyar karna sikha ditta

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 42. 46 sultan khan deol uksi wala .raju deol

  MERE DOSTO PUNJABI BOLI DA STKAR KARO TE VIDESH WICH NA JAVO,NASHA TO DOOR RAHO

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 43. 47 HARVINDER SINGH CHANDI

  shiv de bare jina vi likhie una hi thora hai. bas main ina hi keh sakda ha.

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 44. verry good a yarr a kwitawa ma ta fan ho gya shiv ji da

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 45. 49 kanchan

  hi shiv everyone miss u….good punjabi poet

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 46. lakh ehsanmand hova tera gum sehna je mainu a jave
  hove tere kadma te lash meri koi waqt je aisa a jave
  lakh dite jakham tere main sine andar sama lva
  bus ik vari shiv dunia te phir je a jave

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 47. Asi apna dukh sukh keh challe
  do pal dil tere vich reh challe
  asi kise kinare atke sa
  ajj lehra ayian veh challe
  sade dil di dunia ujjadd gaye
  sade ishq munsare deh challe

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 48. mayi ni mayi main “SHIV” varga ek yaar bnaya… ohnde sir kalgi te mathe taj paea………………….

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ

 49. 54 Sukhpal

  ਕੀ ਕੋਈ ਫੇਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  ਪਸੰਦ ਕਰੋ


ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: